1. Oznámení o ochraně údajů

Oznámení o ochraně údajů

Kdo jsme?

NOVENTIQ CYPRUS LTD, Adresa: Kosta Charaki 11, třetí patro, byt/kancelář N302, 3041, Limassol, Kypr. Registrační číslo: HE190472; DIČ: CY-10190472H/Soft Development PL Sp. z o.o., 00-137 Varšava, Polsko, Elektoralna 13/103 (KRS: 0000769316, NIP: 5252778629) (součást skupiny Noventiq Group, dále jen "Noventiq")je správcem údajů webových stránek https://support.ecommerce.noventiq.com/ (dále jen "Zákaznický Portál").

Více informací o přístupu společnosti Noventiq k ochraně soukromí a osobních údajů si můžete přečíst zde.

 Na co se vztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Zákaznický Portál a jeho účelem je vysvětlit, kdo jsme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouho, s kým můžeme vaše údaje sdílet, jaká jsou vaše práva a kde nás můžete kontaktovat.

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se osobními údaji rozumí údaje nebo soubor údajů, které mohou identifikovat jednotlivce, například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Jaký typ údajů shromažďujeme pro konkrétní účel, viz níže.

 Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je hodláme používat?

 Údaje shromažďované za účelem umožnění a používání zákaznického portálu

 • Kategorie údajů: Údaje o uživatelském účtu, Kontaktní údaje (e-mail), Prohlížení stránek, Informace o prohlížení, Osobní identifikace, Soubory protokolů
 • Účely:
 • Poskytovat zákaznickou podporu elektronického obchodu;
 • Právní základ:
 • Platí pro subjekty údajů nacházející se v zemích uvedených v příloze 1A: Domníváme se, že naše oprávněné zájmy ospravedlňují zpracování; tyto zájmy považujeme za oprávněné vzhledem k tomu, že údaje jsou omezeny na to, co obvykle sdílejí osoby jednající v rámci své obchodní nebo profesní činnosti. Sledovaným oprávněným zájmem je poskytování zákaznické podpory elektronického obchodu; Sledovaným oprávněným zájmem je poskytování zákaznické podpory elektronického obchodu;
 • Platí pro subjekty údajů nacházející se v zemích uvedených v příloze 1B: souhlas;
 • Doba uchovávání: údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné k umožnění používání zákaznického portálu, včetně existence smlouvy mezi vaší společností a společností Noventiq.  Údaje budou anonymizovány/vymazány po deaktivaci účtu na zákaznickém portálu a/nebo po ukončení smlouvy.  Kritériem, které používáme pro určení doby uchovávání, je doba trvání obchodního vztahu plus povinná doba uchovávání záznamů stanovená platnou místní legislativou;
 • Zdroj údajů: údaje poskytujete přímo vy a prostřednictvím alternativních interních aplikací;
 • Požadavek na poskytnutí údajů a důsledky jejich neposkytnutí: pole jsou nezbytná pro používání zákaznického portálu, neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek nemožnost registrace do zákaznického portálu.

 

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií (více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie) - při návštěvě našich webových stránek se vám zobrazí přizpůsobený nástroj pro souhlas s používáním souborů cookie, abyste mohli provést příslušná rozhodnutí.

 • Typ údajů: IP adresa a související informace, jako je poloha a poskytovatel internetu, typ prohlížeče a obsahu, verze a nastavení, prohlížený obsah a aktivity;
 • Účel: viz Zásady používání souborů cookie;
 • Právní základ (pro nezbytně nutné soubory cookie):
 • Platí pro subjekty údajů nacházející se v zemích uvedených v příloze 1A: oprávněné zájmy správců. Oprávněný zájem považujeme za oprávněný vzhledem k tomu, že údaje jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek (naše webové stránky nenabízejí žádný obsah zaměřený na jednotlivé spotřebitele, stejně jako žádný obsah, který by mohl být použit pro jakékoli závěry o vašich soukromých životních návycích nebo zájmech), a omezit uchovávání údajů;
 • Platí pro subjekty údajů nacházející se v zemích uvedených v příloze 1B: souhlas;
 • Právní základ (pro všechny ostatní typy souborů cookie): souhlas.
 • Doba uchovávání: viz Zásady používání souborů cookie;
 • Zdroj údajů: údaje jsou získávány automaticky prostřednictvím vašeho používání webových stránek a od externích stran podle níže uvedené tabulky;
 • Požadavek na poskytnutí údajů a důsledky jejich neposkytnutí: sami nemusíte poskytovat žádné údaje.

 

S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše údaje sdělujeme zaměstnancům společnosti NOVENTIQ z příslušných týmů, společnostem, které zpracovávají údaje naším jménem (poskytovatelé hostingu, poskytovatel poštovního systému, organizace poskytující servisní služby; subjekty poskytující služby v oblasti daňových a právních služeb, subdodavatelé provádějící úkoly v oblasti zákaznického servisu a logistiky, poskytovatelé statistických, reklamních a analytických služeb, poskytovatelé platebních služeb, nezávislé třetí strany, pokud je to nezbytné (auditoři, právníci, kontrolní agentury) nebo na základě vašich rozhodnutí a jednání (jako když nás požádáte o zaslání zásilky nebo dopisu prostřednictvím poskytovatele třetí strany). V závislosti na platných místních zákonech od nás můžete získat další informace o konkrétních subjektech, které mají přístup k údajům. Vaše údaje budou předávány do třetích zemí a veškeré následné přenosy se budou řídit platnými místními a regionálními zákony. V případě údajů předávaných mimo EU/EHP společnost NOVENTIQ rovněž uplatňuje standardní smluvní doložky EU (více informací o těchto doložkách naleznete zde), aby byla zajištěna podobná úroveň ochrany jako v EU/EHP.  V případě údajů předávaných mimo Srbsko společnost NOVENTIQ rovněž uplatňuje standardní smluvní doložky (více informací o těchto doložkách je k dispozici pouze v srbštině zde). V případě údajů předávaných mimo Argentinu společnost NOVENTIQ uplatňuje standardní smluvní doložky (více informací o těchto doložkách je k dispozici pouze ve španělštině zde).

Pro země uvedené v příloze 1B:

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že vaše údaje budou přímo předány do třetích zemí a veškeré následné přenosy se budou řídit platnými místními a regionálními zákony. 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.  Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, ať už v soudním řízení, nebo ve správním či mimosoudním řízení.

 Jaká jsou vaše práva?

 • Právo na odvolání souhlasu: Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete na adresu privacy.ecom@noventiq.com;
 • Právo na informace a transparentnost: Máte právo být informováni o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké vaše údaje zpracováváme, pokud vůbec nějaké, a ve většině případů získat jejich kopii.
 • Právo na opravu - Máte právo nás požádat o opravu, případně doplnění vašich údajů na základě dodatečného prohlášení.
 • Právo na omezení zpracování - V určitých případech nás můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut") - V některých případech máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů a dosáhnout jeho provedení.
 • Právo na přenositelnost údajů - V určitých případech máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat, abychom je předali jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování/ Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu: O subjektech údajů nebudeme rozhodovat pouze na základě automatizovaného zpracování.
 • Právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.  V závislosti na vaší poloze se mohou kontaktní údaje příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů lišit. Úplný seznam příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete ca zde.

Kterékoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji můžete uplatnit písemným oznámením, které nám zašlete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

K ochraně vašich osobních údajů používáme celou řadu bezpečnostních opatření, která mohou být na základě konkrétních údajů, které zpracováváme, a rizika, které by činnost zpracování mohla představovat pro vaše práva a svobody, následující:

 • Opatření pro zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování.
 • Opatření pro zajištění schopnosti včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu.
 • Procesy pro pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření s cílem zajistit bezpečnost zpracování.
 • Opatření pro identifikaci a autorizaci uživatelů.
 • Opatření na ochranu údajů při přenosu Opatření na ochranu údajů při jejich ukládání.
 • Pseudonymizace a/nebo šifrování osobních údajů.
 • Opatření pro zajištění fyzické bezpečnosti míst, kde jsou osobní údaje zpracovávány.
 • Opatření pro zajištění protokolování událostí.
 • Opatření pro zajištění konfigurace systému, včetně výchozí konfigurace.
 • Opatření pro interní IT a správa a řízení bezpečnosti IT.
 • Opatření pro certifikaci/zajištění procesů a produktů.
 • Opatření pro zajištění minimalizace údajů.
 • Opatření pro zajištění kvality dat.
 • Opatření pro zajištění omezeného uchovávání údajů.
 • Opatření pro zajištění odpovědnosti.
 • Opatření pro včasné odhalení, řízení a obnovu incidentů.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Subjekt

Email

Adresa

Pokud jde o osobní údaje shromážděné od jednotlivců v Evropě a MENA, mohou být zaslány písemné dotazy odpovědným za ochranu údajů na adresu:

Dataprotection.emea@noventiq.com

Londýn
26-28 Hammersmith Grove, Londýn W6 7HA, Spojené království

Pokud jde o osobní údaje shromážděné od jednotlivců ze zemí Latinské Ameriky, mohou být zaslány písemné dotazy odpovědným za ochranu údajů na adresu:

Dataprotection.LATAM@noventiq.com

Buenos Aires
Maipú 939, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, C1006

Pokud jde o osobní údaje shromážděné od jednotlivců z Indie, mohou být zaslány písemné dotazy odpovědným za ochranu údajů na adresu:

Dataprotection.india@noventiq.com

Nové Dillí (Gurugram)
Unit No -515, 5th Floor, MGF Metropolis Mall, MG Road, Gurugram (Gurgaon), 122002, Indie

Pokud jde o osobní údaje shromážděné od jednotlivců ze zemí regionu APAC, mohou být zaslány písemné dotazy odpovědným za ochranu údajů na adresu:

Dataprotection.APAC@noventiq.com

Ho Chi Minh město
Viet Dragon Tower, 7.patro, 141 Nguyen Du ulica, Ben Thanh Ward, okres 1, Ho Chi Minh město, Vietnam

Pokud jde o osobní údaje shromážděné od jednotlivců ze zemí SNS, mohou být zaslány písemné dotazy odpovědným za ochranu údajů na adresu:

Dataprotection.CIS@noventiq.com

Kazakhstan, Almaty, Medueskyi okres, Dostyk ave., build. #210, BC «Koktem Grand», office 72, 050051

 

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany soukromí nebo používání údajů, který jsme uspokojivě nevyřešili, nahlaste jej prostřednictvím kontaktních míst uvedených v zásadách Speak UP (Ozvěte se).

 

Jak toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud jej podstatně změníme, podnikneme kroky, abychom vás o změně informovali.

Datum v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů ukazuje, kdy bylo naposledy aktualizováno.

 

 

17.10.2022

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1A

Země

Země

EEA[1]

Ukrajina

Argentina

Mexiko
Jižní Korea
Brazílie

 

PŘÍLOHA  1B[2]

 

Země

Kazachstán
Chile
Turecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Všechny země Evropského hospodářského prostoru

[2] A všechny ostatní země neuvedené v položce 1A

Moje objednávky
Děkujeme. Váš požadavek jsme obdrželi.
Odpověď Vám přijde e-mailem.
Oops! Something went wrong while submitting the form.