1. Cơ sở tri thức
  2. Lập đơn hàng
  3. Yêu cầu mã kích hoạt/số sêri, tôi nên điền cái gì?

Yêu cầu mã kích hoạt/số sêri, tôi nên điền cái gì?

Nhà phát triển có thể cần dữ liệu để tạo thành một giấy phép. Trong hầu hết các trường hợp, đây là mã kích hoạt của giấy phép hiện tại - để hình thành giấy phép gia hạn/thay đổi phiên bản hoặc để cung cấp giảm giá. Mã kích hoạt này có thể được tìm thấy trong chính chương trình hoặc trong thư đăng ký cho lần mua trước. Bạn có thể sao chép cho chính mình mã kích hoạt giấy phép trước đó nếu nó không được lưu trong thư. Trong một số trường hợp, cần cài đặt sơ bộ phiên bản demo của chương trình trên PC, mà bạn sẽ sử dụng trong tương lai. Và sau khi bản demo được cài đặt, bạn có thể sẽ thấy được các ký tự cần thiết.

Bài viết này có hữu ích không?
Cảm ơn phản hồi của bạn!
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.