1. Cơ sở tri thức
  2. Thanh toán đơn hàng
  3. Thanh toán được thực hiện thông qua ngân hàng. Tại sao tôi nhận được một lá thư rằng đơn đặt hàng chưa được thanh toán?

Thanh toán được thực hiện thông qua ngân hàng. Tại sao tôi nhận được một lá thư rằng đơn đặt hàng chưa được thanh toán?

Thời hạn nhận tiền trên biên lai ngân hàng là 1-3 ngày làm việc. Nếu chúng tôi chưa nhận được xác nhận thanh toán từ ngân hàng, thì bạn có thể nhận được một lá thư như vậy. Trong trường hợp này, đừng chú ý đến thư đó. Thông tin bản quyền sẽ được gửi cho bạn ngay sau khi nhận được thanh toán.

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.