1. Cơ sở tri thức
  2. Thanh toán đơn hàng
  3. Tôi gặp phải vấn đề thanh toán

Tôi gặp phải vấn đề thanh toán

Thanh toán bằng thẻ có thể bị từ chối bởi các lý do sau:

  • Thẻ đã hết hạn sử dụng.
  • Đã đạt hoặc vượt quá tối đa giới hạn thanh toán.
  • Vượt quá giới hạn thanh toán hàng ngày.
  • Lý do lỗi thanh toán có thể liên quan đến khả năng kỹ thuật của máy tính mà bạn đang sử dụng thanh toán.

Bạn có thể thử thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ khác hoặc thay đổi phương thức thanh toán. Bạn có thể làm quen với các phương thức thanh toán khác tại đây. Nếu bạn không thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức khả dụng nào, vui lòng thử thanh toán lại sau.

Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn không thể thanh toán bằng thẻ. Khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp số đơn hàng và mô tả lỗi xuất hiện trong quá trình thanh toán.

Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Đơn hàng của tôi
Cảm ơn bạn, yêu cầu của bạn đã được chấp nhận.
Câu trả lời sẽ gửi đến e-mail của bạn.
Oops! Something went wrong while submitting the form.